Zpracování osobních údajů

1. Úvod

1.1 Zpracování vašich osobních údajů je pro nás velmi důležité a jejich ochrana naprostou samozřejmostí. Proto bychom vám rádi v tomto dokumentu poskytli podrobné informace především o tom, proč zpracováváme vaše osobní údaje, jaké důvody k tomu máme a jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. Při zpracování vašich osobních údajů se řídíme platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

1.2 Doporučujeme vám seznámit se s tímto dokumentem. Pokud budete mít po jeho přečtení jakékoliv otázky, neváhejte nás konktaktovat na info@schengen.insure.

2. Definice pojmů

Demografická data – jsou statistická data demografického charakteru, například věk, pohlaví apod.

Geolokační údaje – údaj o geografické poloze například počítače nebo jiného zařízení.

My, nám, náš – je schengen.insure, což je obchodní jméno společnosti Pheezen Services s.r.o. (viz Pheezen).

Nabídka – prezentace pojistného produktu partnerského poskytovatele pojištění včetně ceny odpovídající vstupním parametrům zadaných uživatelem a související produktové dokumentace se všemi detaily.

Naše webové stránky – jsou veškeré webové stránky a podstránky odvozené od domény schengen.insure.

Osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, například jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa apod.

Pheezen – je společnost Pheezen Services s.r.o., IČ 09340823, adresa Šimonova 1104/4, 163 00 Praha 6, Česko.

Pojistitel, poskytovatel pojištění – je pojišťovna, jejíž produkty jsou nabízeny na našich webových stránkách.

Pojistník – je společnost Pheezen Services s.r.o., která formálně pojištění sjednává ve prospěch pojištěného.

Pojištěná osoba – je fyzická osoba, v jejíž prospěch je pojištění sjednáváno. Pojištěná osoba může být totožná s uživatelem webových stránek, ale může to být i další fyzická osoba, pro kterou je pojištění uživatelem sjednáváno.

Poskytovatel pojištění, pojistitel – je pojišťovna, jejíž produkty jsou nabízeny na našich webových stránkách.

Sociologická data – jsou statistická data sociologického charakteru, například zaměstnání, vzdělání apod.


Správce – osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

Vy, vám, váš, uživatel – je osoba, která hodlá užívat či užívá naše webové stránky (schengen.insure).

Zpracování osobních údajů – veškeré činnosti, které správce provádí s osobními údaji.

3. Správce osobních údajů

3.1 Správcem osobních údajů je společnost Pheezen Services s.r.o., IČ 09340823, adresa Šimonova 1104/4, 163 00 Praha 6, Česko, která je vlastníkem a provozovatelem domény schengen.insure a obchodního jména schengen.insure.

4. Původ osobních údajů

4.1 Osobní údaje získáváme přímo od vás při vašem používání našich stránek nebo našich účtů a profilů na sociálních sítích a médiích, během nákupu pojištění a služeb, případně i v průběhu trvání smlouvy.

4.2 Kromě těchto situací, můžeme vaše osobní údaje, pokud k tomu dáte souhlas, získávat i od jiných osob (obchodních partnerů, poskytovatelů služeb apod.).

4.3 Vaše osobní údaje také můžeme získat z veřejně dostupných rejstříků, evidencí, seznamů a jiných veřejných databází online i offline, například insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík apod.

4.4 Dále můžeme vaše osobní údaje získávat od jiných zainteresovaných osob či různých správních, státních, dohledových a jiných orgánů a institucí, pokud je to nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

5. Jaké osobní údaje zpracováváme

5.1 Používáním našich webových stránek berete na vědomí, že shromažďujeme data o našich zákaznících i o potenciálních zákaznících, kteří použitím našich webových stránek či jinak projevili zájem o naše služby nebo kteří nám dali souhlas s jejich kontaktováním s nabídkou produktů a služeb. Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám umožňují poskytovat vám naše služby, jednotlivé produkty a zákaznickou podporu z důvodu splnění našich zákonných a regulatorních povinností a také proto, abychom chránili naše oprávněné zájmy, zejména:

 1. Identifikační a kontaktní údaje, mezi které patří například jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa bydliště a/nebo korespondenční adresa, číslo průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), včetně jeho fotografie, státní příslušnost, národnost apod. U právnických osob se jedná dále o název společnosti, IČO, adresu sídla apod. Mezi kontaktní údaje patří, například e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa apod.
 2. Demografická a sociologická data, zde se zejména jedná o věk, pohlaví, zaměstnání, studium, počty dětí, počty osob v domácnosti apod.
 3. Produktové informace, abychom vám mohli doporučit vhodné nabídky, tj. zejména jaké produkty a od kterých pojistitelů jste u nás zakoupili, rozsah pojistného krytí, číslo pojistné smlouvy apod.
 4. Geografické a geolokační údaje, mezi které patří například země původu, destinace, geografické údaje z webového prohlížeče počítače či jiných zařízení.
 5. Platební a transakční údaje o platbách na pojistném, a to řádných i mimořádných, zejména vyši platby, datum platby, zvolenou platební metodu a status akceptace platby. Nesbíráme ani nezpracováváme však citlivé údaje o platebních kartách či přístupech k bankovním či jiným účtům. Platby jsou zajišťovány odděleně od našich webových stránek renomovanými a licencovanými poskytovateli přes jejich zabezpečené platební brány - PayU (karty) a PayPal. Schengen.insure tak nemá v žádném okamžiku přístup k žádným citlivým datům souvisejícím s platbou.
 6. Informace o probíhajícím či plánovaném těhotenství, abychom vám mohli doporučit vhodné nabídky.
 7. Záznamy vzájemné komunikace, tj. informace ze záznamů telefonických hovorů, korespondence (online i písemná) či jiné interakce s vámi

5.2 Za určitých okolností může dojít k situaci, že můžete být požádáni o sdílení osobních údajů dalších osob, například o pojištěné osobě či o pojistníkovi. Před tím, než nám osobní údaje těchto osob poskytnete, informujte tyto osoby, že budeme zpracovávat jejich osobní údaje v souladu s ujednáním tohoto dokumentu. Kopii tohoto dokumentu jim předejte k prostudování a ujistěte se, že o zpracování svých osobních údajů vědí a souhlasí s ním. V opačném případě se zdržte jakýchkoli dalších akcí a osobní údaje těchto osob v žádném případě nesdílejte.

6. Účel zpracování osobních údajů

6.1 Bez souhlasu

6.1.1 Používáním našich webových stránek berete na vědomí, že můžeme a budeme bez vašeho souhlasu získávat a zpracovávat osobní údaje uživatelů, pojistníků, pojištěných osob a v případě potřeby i vedlejších účastníků smluvních vztahů pro následující účely:

 1. zobrazení nabídek a prezentace produktů a služeb uživateli na našich webových stránkách, účtech sociálních sítí a médií,
 2. uzavření pojistné mlouvy nebo její ukončení,
 3. vedení a správu databáze uživatelů, pojištěných osob a pojistníků,
 4. fakturace, příjem a evidence plateb a evidence závazků a pohledávek,
 5. předávání osobních údajů poskytovatelům pojištění v souvislosti s prodejem jejich produktů,
 6. předávání osobních údajů v rámci skupiny Pheezen a vlastníkům v Evropské unii za účelem správy osobních údajů a dalších zpracování
 7. průzkum trhu a spokojenosti zákazníků pro účely kontroly kvality a zlepšování služeb, produktů a zákaznické péče,
 8. dodržení smluvních, právních a regulatorních povinností pojišťovacího zprostředkovatele,
 9. zpracování dotazů uživatele, poskytovatele pojištění, pojistníka či pojištěného,
 10. vyřizování reklamací a jiných podání uživatelů,
 11. prevence a boje proti podvodům a jiným trestným činům,
 12. ochrany práv a právem chráněných zájmů našich a našich uživatelů,
 13. obhajování právních nároků,
 14. dodržení právní povinnosti správce osobních údajů,

6.1.2 Pro výše uvedené účely je poskytnutí vašich osobních údajů zcela dobrovolné, ale je však nezbytné pro uzavření pojistné smlouvy a její následnou správu. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni s vámi pojistnou smlouvu vůbec uzavřít a plnit z ní vyplývající práva a povinnosti.

6.2 Marketingové účely

6.2.1 Dále berete na vědomí, že pro následující účely přímého marketingu můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem:

 1. zasílání nabídek produktů a služeb Pheezen, schengen.insure a našich obchodních partnerů formou elektronických zpráv (zejména emailů či textových a multimediálních zpráv) nebo telefonických hovorů.
 2. analýzy a úkony vedoucí k tvorbě individualizovaných nabídek (tzv. profilování) a jejich marektingové prezentace a komunikace, a to i včetně automatizovaných či poloautomatizovaných zpracování dat,
 3. průzkum trhu a spokojenosti zákazníků pro účely přímého marketingu,
 4. předávání osobních údajů našim obchodním partnerům.

6.2.2 Poskytnutý souhlas k marketingovým účelům je zcela dobrovolný, avšak bez takto uděleného souhlasu vám nemůžeme poskytovat individualizované nabídky produktů a služeb. Udělený souhlas k marketingovým účelům trvá po dobu následujících 5 let od jeho udělení nebo do doby, než souhlas odvoláte. Souhlas můžete kdykoliv odvolat emailem na adrese info@schengen.insure nebo písemně na adrese Pheezen Services s.r.o., Šimonova 1104/4, 163 00 Praha 6, Česko. Při žádosti o odvolání souhlasu uvádějte vždy z důvodu vaší jednoznačné identifikace vaše jméno, příjmení a datum narození, dále uveďte také kontaktní telefonní číslo a emailovou adresu.

6.2.3 Berete tímto na vědomí, že i když neposkytnete či odvoláte souhlas k marketingovým účelům, můžeme vám stále zasílat ostatní typy komunikace, například žádosti o zpětnou vazbu, různé průzkumy a rovněž i další komunikaci týkající se zákaznické péče a podpory za účelem kontroly kvality a zlepšení našich služeb a produktů.

6.3 Telefonická komunikace

6.3.1 Při telefonické komunikaci můžeme na základě předcházejícícho souhlasu uživatele pořizovat záznam telefonických rozhovorů na/z čísel linek zákaznického servisu a ukládat zvukové záznamy z těchto volání, tj. záznamy týkající se uživatele, pojištěné osoby či pojistníka nebo projevů jeho osobní povahy, taktéž jsme oprávněni použít takto získané záznamy pro účely vyhodnocování požadavků uživatele, rozsahu a kvality našich služeb a produktů v naší nabídce, jakož i posuzování a vyřizování stížností a podnětů uživatelů, a používat je pro školící účely. Nahrávání dle tohoto odstavce se uskutečňuje jen v případě předcházejícího upozornění uživatele ve formě zaznění hlášky o nahrávání. V případě, že uživatel nesouhlasí s vyhotovením takovéhoto zvukového záznamu, může po zaznění hlášky ukončit telefonické spojení a obrátit se na nás se svým požadavkem jiným vhodným způsobem, například emailem na info@schengen.insure.

7. Doba uložení osobních údajů

7.1 Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pouze k marketingovým účelům, je doba uložení Vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu. V ostatních případech vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání pojistné smlouvy, abychom vám v případě potřeby mohli poskytnout zákaznickou podporu. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících se smlouvou uchováváme vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, která je vyžadována příslušnými právními předpisy, a to po dobu maximálně 15 let.

7.2 Máme nastavena přísná interní pravidla o uchovávání osobních údajů, která zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni nebo povinni, což v praxi znamená, že jakmile uplyne doba, po kterou jsme povinni uchovávat osobní údaje, vaše osobní údaje smažeme, zkartujeme či anonymizujeme v našich databázích a informačních systémech.

8. Poskytování osobních údajů třetím stranám

8.1 Evidence uživatelů je přístupná pouze společnostem sdruženým ve skupině Pheezen. Uživatel bere na vědomí, že jsme oprávněni, případně dokonce povinni, poskytovat informace a údaje uchovávané při poskytování služby schengen.insure v nevyhnutném rozsahu:

 1. třetím osobám, které pověříme vymáháním pohledávek nebo uplatněním jiných práv vůči uživateli, včetně případu postoupení pohledávek na třetí osobu, a to i po ukončení smluvního vztahu s uživatelem,
 2. soudům a orgánům veřejné správy a regulace apod., pokud je to nutné pro uplatnění našich práv či práv třetích osob, nebo z důvodu splnění zákonné povinnosti,
 3. našim obchodním zástupcům, dodavatelům služeb nebo jiným subjektům, které budou na základě pověření konat naším jménem jako zprostředkovatelé, nebo na základě smluvního vztahu poskytovat podpůrné služby například vyřizovat reklamace, provozovat call-centrum, zajišťovat platební transakce apod.
 4. poskytovatelům pojištění v souvislosti s prodejem jejich produktů a služeb.

8.2 Dále také upozorňujeme, že informace a osobní údaje poskytnuté sociálním sítím a médiím či jejich prostřednictvím, mohou být zpracovávány a ukládány jejich provozovateli v souladu s jejich vlastními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů, a my nemáme možnost ani pravomoc tato zpracování ovlivnit a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

9. Vaše práva

9.1 Pokud prokážete svoji totožnost, máte právo na informace týkající se vašich osobních údajů, můžete požadovat jejich opravu a můžete bezplatně odmítnout používání svých osobních údajů pro marketingové účely. Dále můžete žádat informace týkající se zpracování svých osobních údajů. V zákonem daných situacích můžete žádat i výmaz osobních údajů či omezení zpracování osobních údajů.

9.2 V případě podezření zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy k nám můžete podat námitku nebo máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a podat podnět či stížnost.

9.3 Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jinému subjektu, tj. jinému správci, máte právo na přenos osobních údajů. Pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky, předáme je vámi určenému subjektu v odpovídajícím formátu.

9.4 Výše uvedená práva mohou v závislosti na okolnostech podléhat různým omezením a výjimkám a každá žádost bude posuzována individuálně.

9.5 Jednotlivá práva můžete uplatnit e-mailem na info@schengen.insure nebo písemně na adrese Pheezen Services s.r.o., Šimonova 1104/4, 163 00 Praha 6, Česko. Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Nicméně, pokud by vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, například se opakovala, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. Na vaši žádost budeme reagovat co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O případném prodloužení, a to včetně uvedení důvodů, vás budeme informovat.

10. Zabezpečení

10.1 Pravidelně kontrolujeme technická a organizační bezpečnostní opatření našich informačních a komunikačních systémů, abychom zabránili ztrátě, zneužití či neoprávněné manipulaci s vašimi osobnímim daty.

10.2 Nicméně je třeba mít na paměti, že komunikace zasílaná prostřednictvím webových stránek, emailu či sociálních sítí a médií závisí na prostředí internetu, který je veřejnou sítí. Přesto, že naše systémy jsou zabezpečeny, stále tak existuje riziko, že osobní údaje mohou být v prostředí internetu zachyceny třetími stranami a zašifrovaná data mohou být dešifrována. Každý uživatel je odpovědný za dodržování všech zásad bezpečné komunikace (online i offline) a obezřetné nakládání s citlivými údaji. Neneseme odpovědnost za manipulaci či zneužití osobních údajů, pokud k ní dojde v důsledku nedbalosti uživatele či za okolností, které jsou mimo naši kontrolu či možnosti zabezpečení.

11. Kontakty

V případě jakýchkoli otázek nás kontaktujte:

Emailem: info@schengen.insure

Písemně: Pheezen Services s.r.o., Šimonova 1104/4, 163 00 Praha 6, Česko

Na vaši zprávu odpovíme do 4 pracovních dnů.

12. Související dokumentace

Před používáním našich webových stránek vám doporučujeme seznámit se kromě tohoto dokumentu i se všemi ostatními podmínkami a ujednáními vztahujícími se na jejich používání. Všechny dokumenty jsou veřejně k dispozici na našich webových stránkách v sekci Různé.

Kliknutím na název dokumentu budete přesměrováni na stránku s příslušným textem. Jedná se o tyto dokumenty:

Tento dokument byl aktualizován 1.4.2021