Podmínky používání

1. Úvod

1.1 Tyto podmínky používání se vztahují na používání všech webových stránek a podstránek odvozených z domény schengen.insure.

1.2 Před použitím webových stránek schengen.insure vám doporučujeme seznámit se všemi informacemi a podmínkami uvedenými v tomto dokumentu a ujistit se, že vám vyhovují. Podmínky používání našich webových stránek se mohou čas od času měnit, proto se před opakovaným použitím našich webových stránek schengen.insure vždy seznamte s jejich aktuální verzí publikovanou v daný okamžik na našich stránkách. Pokud vám podmínky (či jejich aktualizace) popsané v tomto dokumentu nevyhovují, nepokračujte v používání našich stránek.

2. Definice pojmů

My, nám, náš – je schengen.insure, což je obchodní jméno společnosti Pheezen Services s.r.o. (viz Pheezen).

Nabídka – prezentace pojistného produktu partnerského poskytovatele pojištění včetně ceny odpovídající vstupním parametrům zadaných uživatelem a související produktové dokumentace se všemi detaily.

Naše webové stránky – jsou veškeré webové stránky a podstránky odvozené od domény schengen.insure.

Pheezen – je společnost Pheezen Services s.r.o., IČ 09340823, adresa Šimonova 1104/4, 163 00 Praha 6, Česko.

Pojistitel, poskytovatel pojištění – je pojišťovna, jejíž produkty jsou nabízeny na našich webových stránkách.

Pojistník – je společnost Pheezen Services s.r.o., která formálně pojištění sjednává ve prospěch pojištěného.

Pojištěná osoba – je fyzická osoba, v jejíž prospěch je pojištění sjednáváno. Pojištěná osoba může být totožná s uživatelem webových stránek, ale může to být i další fyzická osoba, pro kterou je pojištění uživatelem sjednáváno.

Poskytovatel pojištění, pojistitel – je pojišťovna, jejíž produkty jsou nabízeny na našich webových stránkách.

Produktová a obchodní dokumentace – je soubor pojistných a obchodních podmínek vydaných příslušným pojistelem, které se vážou ke konkrétnímu pojistnému produktu a které jsou námi prezentovány v sekci detailního popisu každého pojistného produktu při jejich srovnávání. Kompletní produktová dokumentace je v případě úspěšně dokončeného nákupu také k dispozici ke stažení na závěrečné webové stránce a dále je také odesílána na vaši emailovou adresu uvedenou v průběhu sjednání pojištění.

Tyto webové stránky, naše webové stránky – jsou veškeré webové stránky a podstránky odvozené od domény schengen.insure.

Vy, vám, váš, uživatel – je osoba, která hodlá užívat či užívá naše webové stránky (schengen.insure).

3. O nás

3.1 Schengen.insure je webový portál, který nabízí produkty zdravotního pojištění pro cizince přijíždějící do zemí Schengenského prostoru, který zajišťuje srovnání produktových nabídek pojistitelů ze zemí Schengenského prostoru, včetně produktových informací od poskytovatelů pojištění, tak, aby si naši klienti mohli vybrat z různých možností před tím, než se rozhodnou pro nákup svého pojištění.

3.2 Schengen.insure je obchodní značka společnosti Pheezen Services s.r.o. (dále jen „Pheezen“).

4. Copyright a intelektuální vlastnictví

4.1 Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah těchto webových stránek je majetkem společnosti Pheezen a nelze jej bez souhlasu společnosti Pheezen kopírovat, reprodukovat či s ním jinak nakládat.

4.2 Všechny informace, data a materiály obsažené na těchto webových stránkách, včetně všech obchodních značek (ať už oficiálně registrovaných či neregistrovaných), obchodních jmen a označení, brandů, log a zařízení jsou v našem vlastnictví nebo ve vlastnictví subjektů, které nám daly povolení tyto informace používat. Tyto informace nesmí být použity nikým, kdo k tomu nemá písemné svolení od nás či vlastníka.

4.3 Můžete stahovat či kopírovat obsah této webové stránky včetně všech stažitelných dokumentů pouze pro osobní užití nekomerční povahy, tj. jako podklady pro nákupní rozhodování pro osobní účely, a to pouze v případě, že tím neporušujete žádnou z podmínek a pravidel těchto Podmínek používání.

5. Podmínky používání webových stránek

5.1 Webové stránky schengen.insure mohou být používány pro osobní potřebu. Pro komerční či jiné než osobní účely lze webové stránky schengen.insure použít pouze v případech, kdy činnost související s používáním našich webových stránek buď není poskytována za úplatu, nebo pokud byla písemně schválena odpovědným zástupcem společnosti Pheezen.

5.2 Používáním těchto webových stránek souhlasíte, že neuděláte nic, co by mohlo snížit či ohrozit funkčnost a zabezpečení těchto stránek. Také se zavazujete zdržet se veškerých aktivit, které by mohly jakkoliv poškodit, obtěžovat či omezit ostatní uživatele těchto stránek nebo nás. Dále se zavazujete zdržet se všech forem shromažďování, stahování, kopírování, reporodukování, promování, publikování či zobrazování jakéhokoliv obsahu, dat či informací pocházejících z webových stránek schengen.insure, a to jak online tak offline, bez ohledu na způsob získání těchto těchto dat (tj. včetně použití spiders, data mining, trawling, screen scraping software, extrakce dat apod.).

5.3 Porušení kteréhokoliv pravidla uvedeného výše v této kapitole může vést k odpovídající reakci z naší strany, včetně zakázání přístupu ke všem našim webovým stránkám či dokonce k právním krokům proti příslušným uživatelům a nahlášení takových aktivit příslušným policejním, právním a/nebo regulatorním autoritám. Orgánům činným v šetření nabídeme plnou součinnost včetně předání veškerých informací o vaší osobě a případně i dalších osob, o které budeme v rámci vyšetřování příslušnými orgány požádáni, a to i v případech, kdy k vyšetřování dojde na základně podání jiných osob.

6. Naše služby

6.1 Poskytujeme službu, která umožňuje porovnávat ceny produktů a služeb online a nakupovat pojistné produkty různých pojistitelů online. Tato služba je veřejně přístupná a bezplatná. Neposkytujeme finanční, investiční, zdravotní či jiné poradenství související s porovnávanými produkty a službami. Informace a názory zobrazené na našich stránkách nejsou odborným poradenstvím či oficiálním názorem jednotlivých poskytovatelů pojištění a doporučujeme uživatelům konzultovat zobrazené informace a názory s profesionálními poradci či zákaznickou podporou příslušného poskytovatele pojištění.

6.2 Produkty a služby nabízené na našich webových stránkách jsou standardizovanými produkty partnerských pojistitelů vyhovující obecným požadavkům na daný druh pojištění a nejčastějším situacím pro jejich využití. Na našich webových stránkách nenabízíme produkty šité na míru individuálním požadavkům uživatelů a je odpovědností uživatele seznámit se se všemi podmínkami a ověřit si vhodnost produktu či služby pro příslušnou individuální potřebu ještě před jejich nákupem. K tomu účelu je kompletní produktová a obchodní dokumentace vždy k dispozici už ve fázi porovnání produktů a v případě jakýchkoli dotazů doporučujeme kontaktovat příslušného poskytovatele pojištění či služby přímo a konzultovat zobrazené informace a názory s jeho profesionálními poradci či zákaznickou podporou.

6.3 Produktové a cenové nabídky jsou pravidelně aktualizovány a upravovány dle nových parametrů a požadavků poskytovatelů pojištění, a tedy se v čase mění. Produktové a cenové nabídky nemají žádnou časovou platnost. To znamená, že platí pouze v daném okamžiku a nelze se na ně později odvolávat či se jich dožadovat.

6.4 Negarantujeme nabídku vhodných produktů pro všechny uživatele a v ojedinělých případech se může stát, že pro určité kombinace vstupů, nemusíte nalézt na našich webových stránkách žádné produkty.

6.5 Veškeré zobrazené ceny pojištění v naší nabídce jsou konečnými cenami a nebudou k nim v žádné fázi prodejního procesu připočítány žádné další daně či poplatky. Cena pojištění (pojistné) je osvobozena od DPH a není předmětem ani jiných daní (např. pojistné daně).

6.6 Dohoda o prodeji mezi námi a vámi (a z toho vyplývající nároky, práva a povinnosti) je platná a účinná pouze v případě úspěšné platby za produkty a služby z naší nabídky, tzn. po úspěšné online autorizaci platby.

6.7 Naše služby jsou poskytovány pouze online prostřednictvím těchto webových stránek. Některé vstupy a informace ale mohou záviset na dostupnosti a rychlosti stránek třetích stran a internetu obecně. Je možné, že z důvodu potíží se stránkami třetích stran či internetu nebudeme moci výjimečně zobrazit všechny nabídky v plném rozsahu.

6.8 Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Odkazy na webové stránky třetích stran jsou uváděny pouze pro vaši snazší orientaci a pohodlí, avšak nevyjadřujeme tím naši podporu či doporučení a negarantujeme správnost jejich obsahu. Obsah stránek třetích stran je plně pod kontrolou třetích stran a my nemáme žádný vliv ani odpovědnost za správnost či funkčnost těchto stránek. Třetí strany provozující tyto stránky také stanovují svoje vlastní podmínky používání a ochrany osobních údajů, které se mohou lišit od našich, a doporučujeme se s nimi vždy seznámit a v případě jakýchkoli dotazů kontaktovat jejich provozovatele. Neneseme odpovědnost za chyby, sníženou kvalitu či selhání stránek třetích stran, na které odkazují tyto webové stránky, ani za s tím související nedorozumění, pochybení, sníženou kvalitu či absenci jejich služeb. Neneseme žádnou odpovědnost za akce či úkony související s webovými stránkami třetích stran.

6.9 Vynakládáme maximální úsilí na zajištění co nejlepší služby a bezpečnosti našich webových stránek. Nicméně, neneseme odpovědnost za počítačové viry či jiné potíže související s provozováním vašich zařízení, které mohou mít příčinu v používání těchto webových stránek, které jsou však mimo možnosti naší kontroly. Doporučujeme vám na vašich zařízeních vždy používat vhodný antivirový software.

6.10 Neneseme odpovědnost za žádné komentáře, názory, hodnocení apod. třetích stran na této webové stránce.

7. Platba

7.1 Na našich stránkách lze platit pouze online, a to buď kartou nebo prostřednictvím účtu PayPal. K autorizaci a provedení platby dochází okamžitě po vašem schválení platby. Žádné jiné platební metody nejsou možné.

7.2 Platby jsou zajišťovány odděleně od našich webových stránek renomovanými a licencovanými poskytovateli přes jejich zabezpečené platební brány - PayU (karty) a PayPal. Schengen.insure tak nemá v žádném okamžiku přístup k žádným citlivým datům souvisejícím s platbou, jako číslo karty, přístupové či bezpečnostní kódy apod.

7.3 Dojde-li k z jakéhokoliv důvodu k přerušení či zamítnutí platební transakce před jejím úspěšným dokončením, budete vráceni na webovou stránku s možností volby jiné platební metody. Pro zajištění maximální transparentnosti a jednoznačnosti pro párování platby bude nový pokus o zaplacení evidován jako nová transakce s novým ID a bude vygenerováno i nové číslo pojistné smlouvy.

7.4 Používám těchto webových stránek berete na vědomí, že pro naši bezpečnost a bezpečnost našich zákazníků si vymiňujeme právo pečlivě kontrolovat všechny transakce, abychom zabránili pokusům o podvod, a berete na vědomí, že podezřelé transakce mohou být námi či našimi poskytovateli platebních metod odmítnuty.

8. Pravidla výběru a nákupu pojištění

8.1 Uživatelé těchto webových stránek musí při výběru a nákupu pojištění poskytnout pravdivé a úplné informace požadované poskytovali pojištění, jinak riskují, že zobrazená srovnání nebudou vyhovovat přesně jejich potřebám a sjednané pojištění může být částečně či úplně neúčinné, pokud dojde ke škodní události, nebo celá pojistná smlouva může být pojistitelem dokonce prohlášena za neplatnou. Neúplné či nepravdivé údaje také mohou snížit šanci na získání víz, pokud je pojištění přikládáno k žádosti o schengenské vízum. Vždy si proto všechny zadané údaje pečlivě zkontrolujte, než pojištění uhradíte.

8.2 Uživatelé se musí před dokončením nákupu seznámit kromě těchto podmínek používání také s kompletní produktovou dokumentací, zejména pojistnými podmínkami, příslušného produktu vydanou příslušným pojistitelem. Kompletní produktovou dokumentaci lze nalézt již při srovnání nabídek, a to v sekci detailního popisu každého pojistného produktu. Pokud vám rozsah krytí či pojistné podmínky příslušného produktu nevyhovují, nebo pokud pojištěná osoba nesplňuje některou z pojistných podmínek nebo se ni vztahuje některá výluka, nepokračujte v jeho nákupu a zvolte jinou alternativu.

8.3 Pokud pojištěná osoba není totožná s uživatelem stránek, který pojištění sjednal, pak tento uživatel má povinnost seznámit pojištěnou osobu s rozsahem krytí sjednaného pojištění a předat jí veškerou produktovou dokumentaci.

8.4 Uživatelé se zavazují dodržovat veškeré zásady bezpečného nakupování na internetu a nevystavovat sebe či další osoby riziku zneužití citlivých osobních či platebních informací. Doporučujeme nikomu nedůvěryhodnému nesdělovat, nekopírovat a nezasílat detaily vaší platební karty, PIN, přístupové údaje k vašim účtům apod. Při jakémkoliv podezření nepokračujte v nákupu a nesdílejte žádné citlivé platební informace, a to ani při komunikaci s námi. Neneseme žádnou odpovědnost za ztráty způsobené nepozorností či nedbalostí uživatelů, držitele karty či majitele účtu.

8.5 Pro zajištění maximální bezpečnosti jsou platby za naše služby a produkty v naší nabídce zajišťovány odděleně renomovanými a licencovanými poskytovateli via jejich profesionálně zabezpečené platební brány: PayU (karty) a PayPal. Schengen.insure nemá v žádném okamžiku přístup k žádným citlivým datům souvisejícím s platbou, jako číslo karty apod. Od poskytovatelů obdržíme pouze informaci, zda byla platba úspěšně autorizována či zamítnuta. Citlivé platební informace ani nikdy nepožadujeme při komunikaci se zákazníky.

9. Dokumentace

9.1 Tyto podmínky používání se vztahují pouze na používání těchto webových stránek a souvisejícími úkony zprostředkování pojištění. Kompletní dokumentace týkající se používání těchto webových stránek, která zahrnuje tyto podmínky používání, a dále také ujednání o ochraně osobních údajů a použití cookies je k dispozici online na těchto webových stránkách v sekci Různé. Obsah těchto dokumentů lze zobrazit online či vytiskout.

9.2 Produktová a obchodní dokumentace se vztahuje na poskytování pojištění a související transakce. Neneseme žádnou odpovědnost za nepřesnosti či chyby v produktové a obchodní dokumentaci převzaté od třetích stran (pojistitelů apod.).

9.3 Produktovou a obchodní dokumentaci související s jednotlivými pojistnými produkty lze nalézt již při srovnání jejich nabídek, a to v sekci detailního popisu každého pojistného produktu. Dokumenty je možné zobrazit online, stáhnout, uložit či vytisknout dle vaší preference. Doporučujeme se s ní detailně seznámit ještě před výběrem produktu a nákupem pojištění. Máte-li při studiu produktové dokumentace jakékoliv otázky, kontaktujte nás na info@schengen.insure či se obraťte přímo na příslušného pojistitele, který dokumentaci vystavil.

9.4 Kompletní produktová a obchodní dokumentace související se zakoupeným produktem týkající se konkrétní pojištěné osoby je vám také k dispozici ke stažení po dokončení nákupu a zaplacení na naši webových stránkách a současně je odeslána i na emailovou adresu, kterou jste uvedli v průběhu nákupu pojištění. Pokud pojištěná osoba není totožná s uživatelem stránek, který pojištění sjednal (pojistník), pak tento uživatel má povinnost seznámit pojištěnou osobu s rozsahem krytí sjednaného pojištění a předat mu veškerou produktovou a obchodní dokumentaci.

9.5 Veškerou produktovou a obchodní dokumentaci doporučujeme po obdržení pečlivě zkontrolovat. V případě jakýchkoli nepřesností či nedostatků nás okamžitě kontaktujte na info@schengen.insure. Správnost a úplnost informací je velmi důležitá pro eliminaci problémů v budoucnosti při škodních událostech, žádostech o vízum apod. Pozdější reklamace nemusí být uznány. Všechny dokumenty také doporučujeme vytisknout a archivovat pro případnou budoucí potřebu a všechny soubory bezpečně uložit po celou dobu platnosti pojištění či víza.

9.6 V případě, že pojištěná osoba je odlišná od uživatele, který sjednal pojištění, se dále zavazujete o všech povinnostech vztahujících se k používání produktové a obchodní dokumentace uvedených výše v této kapitole informovat i pojištěnou osobu, včetně možných důsledků a sankcí při jejím nedodržení viz následující odstavec.

9.7 V případě, že některé okolnosti týkající se sjednaného pojištění či pojištěné osoby se v průběhu trvání pojištění změní či přestanou platit (jméno, adresa, těhotenství apod.), informujte vždy obratem příslušného pojistitele a postupujte dle jeho instrukcí. Pheezen ani schengen.insure nemohou provádět změny parametrů již sjednaných pojištění a související pojistné dokumentace (pojistná smlouva, pojistka apod.).

9.8 Používání těchto webových stránek souhlasíte, že veškerou dokumentaci a data a informace v ní obsažené použijete pouze k tomu určeným účelům a zavazujete se ji nepoužít k poškození dalších osob (právnických či fyzických) nebo nás, ani neposkytnout třetím stranám, kterým není určena, a to v žádné formě.

9.9 Porušením podmínek uvedených výše v této kapitole se můžete dopustit přestupku nebo dokonce trestného činu. V takovém případě nahlásíme jakékoliv podezření na zneužití příslušným policejním, právním a/nebo regulatorním autoritám a nabídeme plnou součinnost včetně předání informací o vaší osobě a případně dalších osobách, o které budeme v rámci vyšetřování příslušnými orgány požádáni, a to i v případech, kdy k vyšetřování dojde na základně podání jiných osob.

9.10 Negarantujeme uchovávat data, která jste nám poskytli, ani kopie dokumentace a další informace, které jsme vystavili či jinak poskytli.

10. Odstoupení a refundace

10.1 Zakoupení pojištění prostřednictvím našich webových stránek je klasifikováno jako tzv. obchod na dálku a podle platné právní úpravy lze od takové smlouvy odstoupit do 14 dnů od nákupu. Detaily a přesné informace týkající se postupu odstoupení a refundací jsou vždy uvedeny v pojistných podmínách příslušného produktu.

10.2 Ostatní pravidla a podmínky pro odstoupení od pojistné smlouvy či její případné předčasné ukončení se mohou u jednotlivých poskytovatelů pojištění lišit a jsou vždy přesně popsány včetně možných nároků na případné refundace v příslušných pojistných podmínkách a/nebo v pojistné smlouvě.

11. Ochrana spotřebitele a ochrana osobních údajů

11.1 Naše webové stránky jsou v souladu s platnou legislativou upravující ochranu osobních údajů a citlivých dat. Detaily naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je také veřejně přístupný na našich stránkách v sekci Různé.

11.2 Abychom mohli porovnat a vybrat vhodné produkty a služby, budete požádáni o zodpovězení několika otázek. Ptáme se pouze na informace nutné pro přesné vyhodnocení vaší potřeby a porovnání vhodných produktů v daném čase, nebo data a informace vyžadované poskytovateli pojištění pro přesné a vhodné poskytnutí pojistných a asistenčních služeb vyplývajících ze zvolených produktů.

11.3 Vaše odpovědi na tyto otázky mají přímý vliv na úroveň krytí nabízených produktů a výši pojistného (ceny), a proto byste měli všechny otázky zodpovědět pravdivě, úplně a podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud neuvedete úplné a pravdivé informace, riskujete:

  • Neplatnost zakoupeného pojištění, tzn. že nebudete mít nárok na pojistné plnění v případě škodné události,
  • Doplacení navýšené částky pojistného vyplývající z vyššího pojistného rizika v rámci sjednaného pojištění,
  • Zámítnutí nároku na pojistné plnění či snížení částky pojistného plnění z určitých pojistných rizik.

11.4 Neseme odpovědnost za zobrazení produktových nabídek s platnými a správnými informacemi a cenami. Neseme také odpovědnost za ochranu a správné nakládání s vašimi osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou týkající se ochrany dat a osobních údajů.

11.5 Negarantujeme uchovávat data, která jste poskytli. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení kdykoliv odmítnout či smazat jakákoliv data nebo dokumenty, které jste nám poskytli.

12. Územní platnost, jazykový a právní rámec

12.1 Služby a produkty nabízené na těchto webových stránkách jsou určeny pouze pro území států Schengenského prostoru. Pokud se navzdory podmínkám produktové a obchodní dokumentace rozhodnete je použít v zemích, které nejsou členy Schengenského prostoru nebo které jimi přestaly být, pak tak činíte na vlastní odpovědnost a schengen.insure negarantuje možnost plného využití pojištění či souvisejících služeb a nenese odpovědnost za případné omezené plnění služby či její nedostupnost.

12.2 V zemích či oblastech, kde by distribuce či použití produktových informací prezentovaných na těchto webových stránkách bylo v rozporu s místní legislativou či regulací platí, že tyto informace mají pouze obecný informační charakter a nejsou primárně určeny pro distribuci či použití osobami (fyzickými či právnickýmim) v těchto zemích či oblastech.

12.3 Tyto obchodní podmínky a zprostředkování služeb prezentovaných na těchto webových stránkách se řídí právním řádem České republiky. Pokud se tyto obchodní podmínky odvolávají na všeobecně závazné právní předpisy, rozumí se jimi právní předpisy platné a účinné v České republice. V případě jakýchkoli nejasností týkajících se výkladu těchto podmínek používání, bude aplikován výklad dle českého práva.

12.4 Veškeré právní jednání a oznámení musí být učiněna v českém jazyce.

12.5 Ostatní komunikace a korespondence s námi je možná v českém či anglickém jazyce. Korespondence v jiných jazycích může být možná, ale nelze ji garantovat a nelze se jí dovolávat.

12.6 V případě sporu, pokud nedojde k dohodě účastníků, jsou spory řešeny příslušným soudem v České republice podle všeobecně závazných právních předpisů.

12.7 Pokud jakákoliv část těchto podmínek používání bude v budoucnu shledána příslušnou autoritou neplatnou či neúčinnou, ostatní ujednání těchto podmínek používání zůstávají v platnosti a nejsou tímto nijak dotčeny.

12.8 Tyto podmínky používání se vztahují pouze na nás a vás a žádná další osoba (právnická či fyzická) se nemůže dožadovat práv a výhod vyplývajících z těchto podmínek používání, pokud v tomto dokumentu není uvedeno jinak.

12.9 Tyto podmínky používání jsou k dispozici v české, anglické, francouzské, španělské a ruské verzi.

13. Elektronická komunikace

13.1 Používáním těchto webových stránek berete na vědomí, že veškerá komunikace od schengen.insure či Pheezen bude v elektronické formě (zejména emailem) a souhlasíte, že všechny smlouvy, dohody, oznámení, dokumenty a ostatní korespondence zasílaná tímto způsobem splňuje všechny právní náležitosti a požadavky včetně požadavků na komunikaci v tzv. písemné formě a plně ji nahrazuje.

14. Omezení práv

14.1 Vyhrazujeme si právo varovat vás, dočasně pozastavit či vám natrvalo zakázat používání těchto webových stránek, pokud:

  • Porušíte některé z našich podmínek používání uvedených v tomto dokumentu.
  • V souvislosti s používám či zneužíváním těchto webových stránek narušíte či ohrozíte nebo se pokusíte narušit či ohrozit práva jiných uživatetů těchto webových stránek, třetích stran nebo nás.
  • Použijete nebo se pokusíte využít tyto webové stránky pro spáchání trestného činu.

15. Reklamace

15.1 Snažíme se poskytovat vysokou úroveň služeb a podpory našim zákazníkům, ale příležitostně se může stát, že se něco nepovede. Pokud by k takové politováníhodné situaci došlo, uděláme maximum, abychom vše napravili.

15.2 V případě jakékoliv stížnosti týkající se našich služeb nás prosím kontaktujte buď emailem na info@schengen.insure nebo písemně na adrese Pheezen Services s.r.o., Šimonova 1104/4, 163 00 Praha 6, Česko. Na vaši zprávu odpovíme nejpozději do 4 pracovních dní a vynasnažíme se zjednat nápravu, jak nejrychleji to bude možné.

15.3 Ve své zprávě uveďte vaše jméno, příjmení, adresu, kontaktní telefonní číslo a kontaktní emailovou adresu. Dále popište příčiny své nespokojenosti včetně všech důležitých detailů (datum události, číslo pojistné smlouvy apod.). To nám velmi pomůže vyřešit vaši stížnost a odpovědět vám co nejdříve. Pokud nebudeme mít všechny potřebné informace pro prozkoumání okolností vaší stížnosti, budeme vás kontaktovat s žádostí o další detaily.

15.4 Jestliže nebudeme schopni posoudit vaši stížnost do 4 pracovních dní, zašleme vám emailem vyjádření o stavu vaší stížnosti s uvedením jména a kontaktních detailů osoby odpovědné za vyřízení vaší stížnosti. Nejpozději do 30 dnů od data doručení vaší stížnosti vám zašleme email s výsledkem našeho šetření a výsledné vyjádření k vaší stížnosti, případně vysvětlení, proč stále nemůžeme vaši stížnost posoudit a uzavřít, rovněž vám zašleme předpokládanou lhůtu pro dořešení vaší stížnosti.

15.5 Nesmíme odpovídat na stížnosti za poskytovatele pojištění či služeb či přebírat jakoukoli odpovědnost za tento druh stížností. Pokud se vaše stížnost týká produktu nebo služby, kterou jste prostřednictvím našich webových stránek zakoupili, obraťte se přímo na poskytovatele pojištění či služby, na kterou si chcete stěžovat. V takovém případě doporučujeme navštívit stránky poskytovatele pojištění či služby a seznámit se s jejich reklamační procedurou a následovat ji.

16. Kontakty

V případě jakýchkoli otázek nás kontaktujte:

Emailem: info@schengen.insure

Písemně: Pheezen Services s.r.o., Šimonova 1104/4, 163 00 Praha 6, Česko

17. Související dokumentace

Před používáním našich webových stránek vám doporučujeme seznámit se kromě tohoto dokumentu i se všemi ostatními podmínkami a ujednáními vztahujícími se na jejich používání. Všechny dokumenty jsou veřejně k dispozici na našich webových stránkách v sekci Různé.

Kliknutím na název dokumentu budete přesměrováni na stránku s příslušným textem. Jedná se o tyto dokumenty:

Tyto podmínky používání byly aktualizovány 1.4.2021